prosti-cas

OTROŠKI PARLAMENT®

Logotip Otroški parlament je registrirana blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije

Program Otroški parlament® je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo ter pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku otroci in mladi izberejo sami. Temeljni cilji programa, ki se kot oblika demokratišnega dialoga med osnovnošolci izvaja v večini osnovnih šol po Sloveniji in poteka na razredni, šolski, ombočni, občinski, medobčinski, regionalni in nasionalni ravni so:

 • Uresničevanje Konvencije ZON o otrokovih pravicah, predvsem 13. člena,
 • Vzgoja in izobraževanje mladih za aktivno in demokratično državljanstvo ter multikulturnost,
 • Nudenje možnosti mladim za aktivno participacijo v družbi,
 • »krepitev in okrepitev glasu« otrok in mladostnikov,
 • Razviajnje komunikacijskih sposobnosti in spretnosti,
 • Razvijanje sodelovalne kulture,
 • Razvijanje sposobnosti za odločanje in sprejemanje odgovornosti,
 • Usmerjanje učensev v samostojno sporočanje, vrednostnjenje, iskanje in povezovanje informacij,
 • Spodbuajnje učenja, ki vodi do samostojnega, kritičenga in ustvarjalnega mišljenja,
 • Razvijanje odgovornega odnosa do soljudi, do naravnega in družbenega okolja.

ZPM LJ VIČ-RUDNIK v programu otroški parlamenti kordinira program na območjih občin: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Ljubljana, Log-Dragomer, Škofljica, Velike Lašče in Vrhnika. Pod našim okriljem se vsako leto izvede Območni OP, v sodelovanju z Mestno ZPM LJ. izvedemo vsakoletni pripravljalni tabor »Mladi parlamentarci« in Občinski mestni parlament ter soustvarja oba nadaljna OP: Regionalni in Nacionalni OP.

ZELENI NAHRBTNIK

Zeleni nahrbtnik je projekt s podorčja okoljske vzgoje predšolskih otrok. Posreduje na otrokom ustrezen našin znanje o skrbi za okolje, vzpodbuja otrokova pozitvna čustva do okolja in narave, razvija občutljivost na posege človeka v okolje, vzpodbuja otroke pri iskanju rešitev za okoljske probleme, vzpodbuja medsebojene obiske vrtcev, tkanje prijateljskih vezi, igre ipd.

Maskota Zmajčekj Jurček skupaj z zelenim nahrbtnikom potuje med različnimi vrtci. Vsaka skupina otrok prejme vnaprej zastavljeno okoljsko, ekološko nalogo, ki jo morajo rešiti. Po rešeni nalogi, otroci predajo nahrbnik vrstnikom v naslednji vrtec z novo ekološko nalogo, ki so jim jo zastavili. Na Dan Zemlje se vsi sodelujoči otroci zberejo na zaključni prireditvi v parku Mostec v Ljubljani.

www.mzpm-ljubljana.si

BRALNA ZNAČKA®

Logotip Bralna značka je registrirana blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije

Program poteka pod organizacijo Društva Bralna značka Slovenije-ZPMS. Bralna značka sopdbuja prostovoljno branje v prostem času in se ves čas razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter za predšolske otroke v sodelovanju vrtcev, otrok in staršev. Močno se vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti.

ZPM LJ VIČ-RUDNIK v sklopu programa Bralna značka organizira eno-dnevni izlet v Benetke za Zlate bralce (učence, ki so vseh devet let opravili program Bralne značke). Otrok na izletu spremljajo učitelji z njihovih OŠ.

www.bralnaznacka.si

SREDIŠČE ZIPOM

ZPM LJ. Vič-Rudnik je članica Središča za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov (Središče ZIPOM). Koalicija nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva otrokovih pravic skupaj sodeluje pri oblikovanju pobud za spremembo zakonodaje na naslednjih področjih:

 • Za vzpostavitev samostojnega instituta varuha otrokovih pravic,
 • Za sprejem zakona o otrokovih pravicah in njihovem uresničevanju,
 • Za spremembe zakona o medijih.

Za dosego ciljev projekta se je in se izvaja vrsta aktivnosti, od delovnih srečanj članic, delovnih srečanj z nacionalnimi institucijami, do posvetov in srečanj nevaladnih organizacij, izobraževanj in usposabljanj NVO, akcij za ozaveščanje širše javnosti in medijev o pravicah otrok in mladostnikov.

www.sredisce-zipom.si