• prijava za spremljevalce je mogoča do srede, 2.6. 2021
  • srečanje novih vzgojiteljev bo v sredo, 2. 6. ob 16. 30 uri. in 17. 30 uri.
  • seminar za spremljevalce bo potekal od 11. 6. – 13. 6. 2021 v Otroškem letovišču Pacug. Seminar je brezplačen, prevoz je organiziran.
  • prijavnice oddane po navedenih datumih bodo obravnavane v primeru prostih mest in dodatnih potreb po spremljevalcih
  • Pomembno:
    Ob prijavi vzgojitelja, animatorja, športno družabni animator morate kot priponko na koncu prijavnice obvezno pripeti sken ali fotokopijo potrdila o nekaznovanosti (potrdilo, da niste pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), ki vam ga izda na podlagi vašega zahtevka Ministrstvo za pravosodje. Izdaja potrdila je takse prosta. Kot namen izdaje potrdila navedite: »delo z otroki in mladostniki« ali »varstvo otrok in mladostnikov«. Potrdilo dobite približno v dveh dneh od oddaje vloge. Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali bomo uporabili za namene obravnave vaše prijave za vključitev v program letovanja. Oddaja prijavnice pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa med prijaviteljem in ZPM Lj. Vič-Rudnik oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa. Vse v nadaljevanju prijavnice navedene osebne podatke bo ZPM Lj. Vič-Rudnik obdelovala in vodila za namene poslovnega odnosa. ZPM Lj. Vič-Rudnik bo podatke hranila v skladu z zakonsko zapovedjo in kot jo določa Uredba GDPR.

Prijavljam se za

Osebni podatki

(naslov, poštna št, pošta - izpolnite, če želite pošto prejemati na drug naslov od stalnega prebivališča)
vegetarijanska, diete, alergije(v primeru diete, alergije je potrebno dostaviti na ZPM potrdilo in usmeritve osebnega zdravnika)
e-pošta
Dosedanja sodelovanja na letovanjih (kje, kdaj, kolikokrat)
Opišite oz. navedite izkušnje dela z otroki s posebnimi potrebami
Ali znate organizirati in soditi športne ter tekmovalne igre
navedite katere
Termini letovanj 2021
1. izmena: 4. 7. - 14. 7. 2021 (PV: EMILIJAN GRGIĆ)
2. izmena: 14. 7. - 24. 7. 2021 (PV: LARA PIRC)
3. izmena: 24. 7. – 31. 7. 2021 (PV: MANJA LOKAR)
4. izmena: 31. 7. - 10. 8. 2021 (PV: PAVLA P. UDOVIČ)
5. izmena: 10. 8. - 20. 8. 2021 (PV: URŠKA VRTAČNIK)
6. izmena: 20. 8. - 27. 8. 2021 (PV: MOJCA HEINE)
Na voljo sem tudi v naslednjih terminih: (termine razvrstite glede na prioriteto, termina, ki ste ga izbrali kot prioriteto NE OZNAČUJETE VEČ in sicer v prazno polje vpišite od 1 do 7, s tem, da 1 pomeni termin v katerega bi šel/šla najraje, 7 pa termin, ki vam najmanj ustreza)
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 7
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 7
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 7
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 7
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 7
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 7
Možnih je več odgovorov
Možnih je več odgovorov

POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI

IZJAVA

Prijavitelj izjavljam:
da ne obstajajo zdravstvene ali druge okoliščine, ki bi mi onemogočale ali bistveno oteževale izpolnjevanje obveznosti ali bi lahko ogrozile moje zdravje ali življenje in zdravje oseb, s katerim med opravljanjem dejavnosti in dela na področju varstva, vzgoje in izobraževanja otrok, prihajam v stik;
da mi ni bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja ali obveznega zdravljenja odvisnosti ali prepovedi opravljanja poklica, dela ali dolžnosti, ki je v zvezi s področjem opravljanja dejavnosti na področju varstva, vzgoje in izobraževanja otrok;
da zoper mene ni bil uveden kazenski postopek in nisem bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali za premoženje;
da bom delo spremljevalca otrok in mladostnikov na letovanju opravljal odgovorno in moralno prevzel skupino otrok in mladostnikov na letovanju;
da bom z vsemi podatki, ki jih bom dobil v okviru aktivnosti programa ravnal z ustrezno skrbnostjo in v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov in jih ne bom predajal tretjim osebam;
da bom svoje znanje in izkušnje aktivno uporabil pri pripravah na letovanje in usmerjanju vzgojnih ter prostočasnih dejavnostih otrok in mladostnikov na letovanju;
da mi lahko ZPM Lj. Vič-Rudnik vse informacije posreduje po elektronski pošti na ustrezno delujoč naslov zapisan v tej prijavi;
da bom pri svojem delu bom upošteval-a Etični kodeks organiziranega prostovoljstva in navodila ZPM Ljubljana Vič-Rudnik;
da imam urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje;
da sem seznanjen z dejstvom, da bodo fotografije nastale med letovanjem, izobraževanjih vzgojnega kadra in drugih aktivnostih zveze, objavljene na spletni in Fb strani ZPM Lj. Vič-Rudnik oz. objavljene za potrebe promocije ZPM Lj. Vič-Rudnik in ZPMS;
da fotografij nastalih na letovanju ali drugih aktivnostih zveze, na katerih so otroci in mladostniki (udeleženci), ne smem objavljati v lastnem ali tujem imenu na/v katerem koli mediju;
da s svojo prijavo zagotavljam resničnost navedenih podatkov in zanje v celoti odgovarjam;
da s prijavo za delo spremljevalca otrok in mladostnikov na letovanju pristopam v Klub vzgojiteljev in prostovoljcev ZPM Lj. Vič-Rudnik.

ZPM Lj. Vič-Rudnik si pridržuje pravico do izbora spremljevalcev otrok in mladostnikov na letovanju po lastni presoji, na podlagi internih meril in prednosti, hkrati pa jamči za varstvo posredovanih podatkov v skladu z zakonsko zapovedjo in kot jo določa Uredba GDPR.
  • Pomembno: Ob prijavi vzgojitelja, animatorja, športno družabni animator morate kot priponko na koncu prijavnice obvezno pripeti  dokument: Potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo, da niste pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), ki vam ga izda na podlagi vašega zahtevka Ministrstvo za pravosodje. Izdaja potrdila je takse prosta. Kot namen izdaje potrdila navedite: »delo z otroki in mladostniki« ali »varstvo otrok in mladostnikov«. Potrdilo dobite približno v dveh dneh od oddaje vloge. Prijava brez te priponke žal ni možna. Brez potrdila o nekaznovanosti prijava na ZPM ne bo sprejeta.