• prijava za spremljevalce, ki so v navedeni vlogi že letovali v Otroškem letovišču Pacug, je možna najkasneje do 19.4.2024
 • prijava za vse kandidate, ki se prijavljajo za spremljevalca v letovišču Pacug prvič, je oddaja prijavnice možna do 26. 4. 2024 oz. do zapolnitve mest. (Za nove kandidate je organizirano uvodno srečanje v mesecu maju. Termin javimo samo prijavljenim).
 • prijavnice oddane po navedenih datumih bodo obravnavane v primeru prostih mest in dodatnih potreb po spremljevalcih

Pomembno:

Ob prijavi vzgojitelja, športnega družabnega animatorja morate kot priponko na koncu prijavnice obvezno pripeti sken ali fotokopijo potrdila o nekaznovanosti (potrdilo, da niste pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), ki vam ga izda na podlagi vašega zahtevka Ministrstvo za pravosodje. Izdaja potrdila je takse prosta. Kot namen izdaje potrdila navedite: »delo z otroki in mladostniki« ali »varstvo otrok in mladostnikov«. Potrdilo dobite praviloma v dveh dneh od oddaje vloge. Datum izdaje potrdila mora biti iz leta 2024.  Prijava brez te priponke žal ni možna.

Pomembno:

Ob prijavi vzgojitelja, športnega družabnega animatorja morate kot priponko na koncu prijavnice pripeti sken ali fotokopijo potrdila o nekaznovanosti (potrdilo, da niste pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost), ki vam ga izda na podlagi vašega zahtevka Ministrstvo za pravosodje. Izdaja potrdila je takse prosta. Kot namen izdaje potrdila navedite: »delo z otroki in mladostniki« ali »varstvo otrok in mladostnikov«. Potrdilo dobite praviloma v dveh dneh od oddaje vloge. Datum izdaje potrdila mora biti iz leta 2024.  V kolikor potrdila ne oddate v prijavnici nam ga pošljite takoj, ko ga prejmete.

Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali bomo uporabili za namene obravnave vaše prijave za vključitev v program letovanja. Oddaja prijavnice pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa med prijaviteljem in ZPM Lj. Vič-Rudnik oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa. Vse v nadaljevanju prijavnice navedene osebne podatke bo ZPM Lj. Vič-Rudnik obdelovala in vodila za namene poslovnega odnosa. ZPM Lj. Vič-Rudnik bo podatke hranila v skladu z zakonsko zapovedjo in kot jo določa Uredba GDPR.

Osebni podatki
Status
Sodelovanja v programih in animacijah za otroke
Izkušnje z otroci s posebnimi potrebami
Športni animator/-ka
Termini letovanj 2024
Dodatni termini
Vzgojitelj/-ica
IZJAVA
Prijavitelj izjavljam:
 • da ne obstajajo zdravstvene ali druge okoliščine, ki bi mi onemogočale ali bistveno oteževale izpolnjevanje obveznosti ali bi lahko ogrozile moje zdravje ali življenje in zdravje oseb, s katerim med opravljanjem dejavnosti in dela na področju varstva, vzgoje in izobraževanja otrok, prihajam v stik;
 • da mi ni bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja ali obveznega zdravljenja odvisnosti ali prepovedi opravljanja poklica, dela ali dolžnosti, ki je v zvezi s področjem opravljanja dejavnosti na področju varstva, vzgoje in izobraževanja otrok;
 • da zoper mene ni bil uveden kazenski postopek in nisem bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali za premoženje;
 • da bom delo spremljevalca otrok in mladostnikov na letovanju opravljal odgovorno in moralno prevzel skupino otrok in mladostnikov na letovanju;
 • da bom z vsemi podatki, ki jih bom dobil v okviru aktivnosti programa ravnal z ustrezno skrbnostjo in v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov in jih ne bom predajal tretjim osebam;
 • da bom svoje znanje in izkušnje aktivno uporabil pri pripravah na letovanje in usmerjanju vzgojnih ter prostočasnih dejavnostih otrok in mladostnikov na letovanju;
 • da mi lahko ZPM Lj. Vič-Rudnik vse informacije posreduje po elektronski pošti na ustrezno delujoč naslov zapisan v tej prijavi;
 • da bom pri svojem delu bom upošteval-a Etični kodeks organiziranega prostovoljstva, navodila ZPM Ljubljana Vič-Rudnik in navodila pedagoškega vodje;
 • da imam urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje;
 • da sem seznanjen z dejstvom, da bodo fotografije nastale med letovanjem, izobraževanjih vzgojnega kadra in drugih aktivnostih zveze, objavljene na spletni in Fb strani ZPM Lj. Vič-Rudnik oz. objavljene za potrebe promocije ZPM Lj. Vič-Rudnik in ZPMS;
 • da fotografij nastalih na letovanju ali drugih aktivnostih zveze, na katerih so otroci in mladostniki (udeleženci), ne smem objavljati v lastnem ali tujem imenu na/v katerem koli mediju;
 • da s svojo prijavo zagotavljam resničnost navedenih podatkov in zanje v celoti odgovarjam;
 • da s prijavo za delo spremljevalca otrok in mladostnikov na letovanju pristopam v Klub vzgojiteljev in prostovoljcev ZPM Lj. Vič-Rudnik.