• prijava za spremljevalce, ki so v navedeni vlogi že letovali v Otroškem letovišču Pacug, je možna najkasneje do 31.3.2018
  • prijava za vse kandidate, ki se prijavljajo za spremljevalca v letovišču Pacug prvič, je oddaja prijavnice možna do 21.4.2018
  • prijavnice oddane po navedenih datumih bodo obravnavana v primeru prostih mest in dodatnih potreb po spremljevalcih

Prijavljam se za

Osebni podatki

(naslov, poštna št, pošta - izpolnite, če želite pošto prejemati na drug naslov od stalnega prebivališča)
e-pošta
vegetarijanska, diete, alergije(v primeru diete, alergije je potrebno dostaviti na ZPM potrdilo in usmeritve osebnega zdravnika)

Izkušnje

Izkušnje pri delu z otroki in mladostniki (opišite):
Dosedanja sodelovanja na letovanjih (kje, kdaj, kolikokrat)
Opišite oz. navedite izkušnje dela z otroki s posebnimi potrebami
Ali znate organizirati in soditi športne ter tekmovalne igre
navedite katere

Termini letovanj 2018

termine razvrstite glede na prioriteto in sicer v prazno polje vpišite od 1 do 8

termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
Možnih je več odgovorov
Možnih je več odgovorov
Navedite konkretne aktivnosti, delavnice, prireditve, ki bi jih organizirali oz. vodili za otroke in mladostnike

IZJAVA

Prijavitelj izjavljam:
da ne obstajajo zdravstvene ali druge okoliščine, ki bi mi onemogočale ali bistveno oteževale izpolnjevanje obveznosti ali bi lahko ogrozile moje zdravje ali življenje in zdravje oseb, s katerim med opravljanjem dejavnosti in dela na področju varstva, vzgoje in izobraževanja otrok, prihajam v stik;
da mi ni bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja ali obveznega zdravljenja odvisnosti ali prepovedi opravljanja poklica, dela ali dolžnosti, ki je v zvezi s področjem opravljanja dejavnosti na področju varstva, vzgoje in izobraževanja otrok;
da zoper mene ni bil uveden kazenski postopek in nisem bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali za premoženje;
da bom delo spremljevalca otrok in mladostnikov na letovanju opravljal odgovorno in moralno prevzel skupino otrok in mladostnikov na letovanju;
da bom z vsemi podatki, ki jih bom dobil v okviru aktivnosti programa ravnal z ustrezno skrbnostjo in v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov in jih ne bom predajal tretjim osebam;
da bom svoje znanje in izkušnje aktivno uporabil pri pripravah na letovanje in usmerjanju vzgojnih ter prostočasnih dejavnostih otrok in mladostnikov na letovanju;
da mi lahko ZPM Lj. Vič-Rudnik vse informacije posreduje po elektronski pošti na ustrezno delujoč naslov zapisan v tej prijavi;
da bom pri svojem delu bom upošteval-a Etični kodeks organiziranega prostovoljstva in navodila ZPM Ljubljana Vič-Rudnik;
da imam urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje;
da sem seznanjen z dejstvom, da bodo fotografije nastale med letovanjem, izobraževanjih vzgojnega kadra in drugih aktivnostih zveze, objavljene na spletni in Fb strani ZPM Lj. Vič-Rudnik oz. objavljene za potrebe promocije ZPM Lj. Vič-Rudnik in ZPMS;
da fotografij nastalih na letovanju ali drugih aktivnostih zveze, na katerih so otroci in mladostniki (udeleženci), ne smem objavljati v lastnem ali tujem imenu na/v katerem koli mediju;
da s svojo prijavo zagotavljam resničnost navedenih podatkov in zanje v celoti odgovarjam;
da s prijavo za delo spremljevalca otrok in mladostnikov na letovanju pristopam v Klub vzgojiteljev in prostovoljcev ZPM Lj. Vič-Rudnik.

ZPM Lj. Vič-Rudnik si pridržuje pravico do izbora spremljevalcev otrok in mladostnikov na letovanju po lastni presoji, na podlagi internih meril in prednosti, hkrati pa jamči za varstvo posredovanih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.