• prijava za spremljevalce, ki so v navedeni vlogi že letovali v Otroškem letovišču Pacug, je možna najkasneje do 31.3.2018
  • prijava za vse kandidate, ki se prijavljajo za spremljevalca v letovišču Pacug prvič, je oddaja prijavnice možna do 21.4.2018
  • prijavnice oddane po navedenih datumih bodo obravnavana v primeru prostih mest in dodatnih potreb po spremljevalcih

Prijavljam se za

Osebni podatki

(obvezno polje)
(obvezno polje)
(obvezno polje)
(obvezno polje)
(obvezno polje)
(obvezno polje)
(obvezno polje)
(obvezno polje)
(obvezno polje)
(obvezno polje)
(naslov, poštna št, pošta - izpolnite, če želite pošto prejemati na drug naslov od stalnega prebivališča)
(obvezno polje)
e-pošta
(obvezno polje)
vegetarijanska, diete, alergije(v primeru diete, alergije je potrebno dostaviti na ZPM potrdilo in usmeritve osebnega zdravnika)
(obvezno polje)
(obvezno polje)
(obvezno polje)
(obvezno polje)
(obvezno polje)
(obvezno polje)
(obvezno polje)
(obvezno polje)

Izkušnje

(obvezno polje)
Izkušnje pri delu z otroki in mladostniki (opišite):
Dosedanja sodelovanja na letovanjih (kje, kdaj, kolikokrat)
(obvezno polje)
(obvezno polje)
Opišite oz. navedite izkušnje dela z otroki s posebnimi potrebami
(obvezno polje)
(obvezno polje)
(obvezno polje)
Ali znate organizirati in soditi športne ter tekmovalne igre
(obvezno polje)
navedite katere

Termini letovanj 2018

termine razvrstite glede na prioriteto in sicer v prazno polje vpišite od 1 do 8

termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
termine razvrstite glede na prioriteto od 1 do 8
(obvezno polje)
Možnih je več odgovorov
(obvezno polje)
Možnih je več odgovorov
(obvezno polje)
Navedite konkretne aktivnosti, delavnice, prireditve, ki bi jih organizirali oz. vodili za otroke in mladostnike

IZJAVA

Prijavitelj izjavljam:
da ne obstajajo zdravstvene ali druge okoliščine, ki bi mi onemogočale ali bistveno oteževale izpolnjevanje obveznosti ali bi lahko ogrozile moje zdravje ali življenje in zdravje oseb, s katerim med opravljanjem dejavnosti in dela na področju varstva, vzgoje in izobraževanja otrok, prihajam v stik;
da mi ni bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja ali obveznega zdravljenja odvisnosti ali prepovedi opravljanja poklica, dela ali dolžnosti, ki je v zvezi s področjem opravljanja dejavnosti na področju varstva, vzgoje in izobraževanja otrok;
da zoper mene ni bil uveden kazenski postopek in nisem bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali za premoženje;
da bom delo spremljevalca otrok in mladostnikov na letovanju opravljal odgovorno in moralno prevzel skupino otrok in mladostnikov na letovanju;
da bom z vsemi podatki, ki jih bom dobil v okviru aktivnosti programa ravnal z ustrezno skrbnostjo in v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov in jih ne bom predajal tretjim osebam;
da bom svoje znanje in izkušnje aktivno uporabil pri pripravah na letovanje in usmerjanju vzgojnih ter prostočasnih dejavnostih otrok in mladostnikov na letovanju;
da mi lahko ZPM Lj. Vič-Rudnik vse informacije posreduje po elektronski pošti na ustrezno delujoč naslov zapisan v tej prijavi;
da bom pri svojem delu bom upošteval-a Etični kodeks organiziranega prostovoljstva in navodila ZPM Ljubljana Vič-Rudnik;
da imam urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje;
da sem seznanjen z dejstvom, da bodo fotografije nastale med letovanjem, izobraževanjih vzgojnega kadra in drugih aktivnostih zveze, objavljene na spletni in Fb strani ZPM Lj. Vič-Rudnik oz. objavljene za potrebe promocije ZPM Lj. Vič-Rudnik in ZPMS;
da fotografij nastalih na letovanju ali drugih aktivnostih zveze, na katerih so otroci in mladostniki (udeleženci), ne smem objavljati v lastnem ali tujem imenu na/v katerem koli mediju;
da s svojo prijavo zagotavljam resničnost navedenih podatkov in zanje v celoti odgovarjam;
da s prijavo za delo spremljevalca otrok in mladostnikov na letovanju pristopam v Klub vzgojiteljev in prostovoljcev ZPM Lj. Vič-Rudnik.

ZPM Lj. Vič-Rudnik si pridržuje pravico do izbora spremljevalcev otrok in mladostnikov na letovanju po lastni presoji, na podlagi internih meril in prednosti, hkrati pa jamči za varstvo posredovanih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.