Prijavnica letovanje 2022 

PRIJAVA ZA LETOVANJE 
(izpolnijo starši oz. skrbnik)

POMEMBNO!

Pred izpolnjevanjem prijave na letovanje morate na spletni strani potrditi piškotke (zgoraj). Prijavnico, ki ne bo izpolnjena v celoti, vam bo ob pošiljanju zavračalo, zato skrbno preverite ali ste izpolnili vse.

Starši oz. podpisniki pogodbe so dolžni ob prijavi navesti vse podatke, ki so razvidni iz Prijave na letovanje oz. Predloga za zdravstveno letovanje otroka in mladostnika. V primeru, da starši oz. podpisniki pogodbe ne navedejo pravilnih podatkov, so odgovorni in dolžni pokriti vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. ZPM Lj. Vič-Rudnik ima pravico odstopiti od pogodbe v kolikor so na prijavnici navedeni napačni oz. pomanjkljivi podatki.

Oddaja prijavnice pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa med prijaviteljem in ZPM Lj. Vič-Rudnik oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa. Vse v nadaljevanju prijavnice navedene osebne podatke bo ZPM Lj. Vič-Rudnik obdelovala in vodila za namene pogodbenega odnosa ter zagotavljanja varne, primerne, ustrezne in kvalitetne izvedbe poletnih počitnic 2022 v Otroškem letovišču Pacug pri Portorožu. ZPM Lj. Vič-Rudnik bo podatke hranila v skladu z zakonsko zapovedjo in kot jo določa Uredba GDPR.

V primeru sofinanciranja letovanja (npr. s strani Občin, ZZZS ipd.) se sofinancerju/financerju lahko po potrebi posredujejo naslednji osebni podatki: ime in priimek otroka, datum rojstva, stalni naslov, višina plačil/sofinanciranja, ki so potrebni izključno za namen plačila sofinanciranja/financiranja letovanja.

Izjavljam, da sem seznanjen s tem, da lahko kadar koli prekličem zgornje soglasje za uporabo osebnih podatkov navedenih v nadaljevanju. Preklic se lahko opravi na e-naslovu: info@zpmvic.si ali na naslovu ZPM Lj. Vič-Rudnik, Koprska 94, 1000 Ljubljana.
LETOVANJE V PACUGU - IZMENA 2022

V kolikor izberete "NE", se vam ne odprejo polja z izborom izmen v letu 2021 in s tem ne morete oddati prijavnice.


IZBERI IZMENO

PODATKI O OTROKU

POSEBNOSTI VAŠEGA OTROKA
Kot starš oz. skrbnik vas v namen možnosti omogočanja ustreznega letovanja otroka obveščam o posebnostih navedenega otroka.
(ZPM Lj. Vič-Rudnik ne more odgovarjati za varnost in zdravje otrok, če nima vseh potrebnih podatkov.)
Posebnosti otroka
Kot starš oz. skrbnik vas obveščam o posebnostih navedenega otroka: Otrok s posebnimi potrebami, npr. disleksija, ADHD (odločbo in mnenje je potrebno predložiti na sedežu ZPM). V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe. V primeru, da ZPM Lj. Vič-Rudnik ne more zagotoviti ustreznega letovanja oz. spremstva za navedenega otroka starše oz. skrbnike o tem obvesti.
Zahtevnejše zdravstvene potrebe
Zahtevnejše zdravstvene potrebe, npr. sladkorna bolezen. V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe. V primeru, da ZPM Lj. Vič-Rudnik ne more zagotoviti ustreznega letovanja oz. spremstva za navedenega otroka, starše oz. skrbnike o tem obvesti.
Prijavnice otrok z epilepsijo bodo obravnavane individualno in ko bo ZPM lahko zagotovila ustreznega spremljevalca z ustreznim zdravstvenim znanjem. Otrok z epilepsijo mora izpolnjevati pogoje, ki jih zahteva ZPM Vič-Rudnik. Več o pogojih in samem letovanju bomo urejali individualno.

 
Morebitne želje za razvrstitev v skupino
(Pri razporeditvi bodo najprej upoštevane vzajemne želje, v kolikor bo število otrok za skupino preveliko, bodo razdeljeni v dve skupini. V kolikor bo navedenih več imen in priimkov se bo upoštevalo le prvi dve vzajemni navedbi.)

Otrok želi biti v skupini skupaj z (navedite imeni in priimka otrok):

a) otroci morajo biti istega spola, izjema so predšolske skupine;
b) največ leto in pol starostne razlike;
c) največ dve imeni, oštevilčeni po pomembnosti

PODATKI O STARŠIH OZIROMA SKRBNIKIH
1. Starš / skrbnik *
2. Starš / skrbnik

DODATNI PROGRAM (program potapljanja in tečaj jadranja)
Program potapljanja se izvaja v vseh izmenah, tečaj jadranja pa le v 1. in 4. izmeni. Otroci s posebnimi potrebami se dodatnega programa lahko udeležijo na podlagi odobritve s strani ZPM Lj. Vič-Rudnik in učitelja dodatnega programa. Otroci z težavami in boleznimi dihal (npr. astma ipd.) se ne morejo udeležiti tečaja potapljanja.

DODATNI PROGRAM – »OCTOPUS« - SPOZNAJ POTAPLJANJE
Program potapljanja se bo izvajal, če bo v posamezni izmeni prijavljenih vsaj 8 otrok.
Pogoji za udeležbo: minimalna starost 8 let, dobro znanje plavanja, veselje do plavanja in  morja ter zdravstvena sposobnost.

Cena programa: 30,00 eur.

Plačilo programa potapljanja

 • Letovanje brez zdravstvene indikacije:
  Plačilo programa potapljanja se prišteje plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo-račun. Sorazmerno se zaradi višje končne cene letovanja, poviša tudi znesek posameznega obroka plačila.

 • Letovanje preko zdravstvenega predloga:
  Plačilo programa potapljanja se prišteje k plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo-račun. Zaradi višje končne cene se poviša znesek posameznih obrokov plačila


DODATNI PROGRAM - TEČAJ JADRANJA
Število udeležencev je omejeno. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni. Tečaj jadranja se bo izvajal, če bo v posamezni izmeni prijavljenih vsaj 8 otrok. V primeru, da se tečaj jadranja zaradi vremenskih razmer ali druge višje sile ne more izvesti oz. se izvede le delno, se poravnani stroški jadranja za neizvedene ure povrne plačniku.

Pogoji za udeležbo: minimalna starost 9 let, dobro znanje plavanja in veselje do morja ter jadranja. Tečaj se bo izvajal v 1. in 4. izmeni.

Cena programa: 70,00 eur.

Plačilo programa jadranja:

 • Letovanje brez zdravstvene indikacije:
  Plačilo tečaja jadranja se prišteje plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo-račun. Sorazmerno se zaradi višje končne cene letovanja, poviša tudi znesek posameznega obroka plačila.

 • Letovanje preko zdravstvenega predloga:
  Plačilo tečaja jadranja se prišteje k plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo-račun. Zaradi višje končne cene se poviša znesek posameznih obrokov plačila.


PLAČILO
BREZ ZDRAVSTVENEGA PREDLOGA PREKO ZDRAVSTVENEGA PREDLOGA
Otroci s stalnim prebivališčem: 10 dni 7 dni (3. in 6. izmena) 10 dni 7 dni (3. in 6. izmena)
V OBČINI MOL in Ig 335,00 eur 234,50 eur 71,70 eur 50,19 eur
V OSTALIH OBČINAH 360,00 eur 252,00 eur 96,70 eur 67,69 eur
Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log-Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.
Otrok lahko letuje preko zdravstvenega predloga samo 1x letno (velja za vsa letovanja preko ZPM in ZLRO). Letovanje otrok s stalnim bivališčem v UE Cerknica, Grosuplje, Ilirska Bistrica, Litija in Postojna je potrebno urejati neposredno na ZPM.

NAČIN PLAČILA

NAČIN LETOVANJA

POMEMBNO:
Prijava brez zdravstvenega predloga velja le za tiste otroke, za katere starši ne nameravate zaprositi za možnost zdravstvenega letovanja, saj te prijave kasneje ni možno spremeniti v prijavo preko zdravstvenega predloga. V kolikor bi kateri od staršev vseeno kasneje poskušal uveljaviti predlog zdravnika bo potrebno izpolniti novo prijavnico in se prijava s tistim dnem uvrsti na čakalno listo. Iz navedenega vas prosimo, da ne povzročate dodatnega dela, saj bomo na ZPM Lj. Vič-Rudnik to striktno upoštevali.

POMEMBNO: Prijava brez zdravstvenega predloga velja le za tiste otroke, za katere starši ne nameravate zaprositi za možnost zdravstvenega letovanja, saj te prijave kasneje ni možno spremeniti v prijavo preko zdravstvenega predloga. V kolikor bi kateri od staršev vseeno kasneje poskušal uveljaviti predlog zdravnika bo potrebno izpolniti novo prijavnico in se prijava s tistim dnem uvrsti na čakalno listo. Iz navedenega vas prosimo, da ne povzročate dodatnega dela, saj bomo na ZPM Lj. Vič-Rudnik to striktno upoštevali.

MOŽNOST PLAČILA NA OBROKE
 • 1 obrok (plačilo mora biti poravnano 30 dni pred odhodom na letovanje)
 • 2 ali 3 obroki (zadnji obrok mora biti poravnan najkasneje 10 dni pred odhodom na letovanje)
 • 4 obroki (trije obroki morajo biti poravnani 10 dni pred odhodom, zadnji obrok pa mora biti poravnan najkasneje v 20 dneh po končanem letovanju)
MOŽNOST PLAČILA NA OBROKE
 • 1 obrok (plačilo mora biti poravnano 30 dni pred odhodom na letovanje)
 • 2 obroka (prvi obrok mora biti poravnan v 8 dneh od datuma pogodbe, drugi obrok mora biti poravnan najkasneje 10 dni pred odhodom na letovanje)
Vpišite številko kartice zdravstvenega zavarovanja (9-mestna, na kartici ZZZS izpisana nad otrokovim imenom in priimkom z odebeljenim tiskom)

Zdravstveni predlog mora biti obvezno podpisan in žigosan s strani osebnega otrokovega zdravnika in v celoti izpolnjen z osebnimi podatki in podpisom. Original zdravstveni predlog mora biti v roku 5 delovnih dni posredovan na ZPM Vič-Rudnik, katerega pošljete po pošti. V kolikor ne bo v celoti izpolnjen, žigosan in podpisan zdravstveni predlog ne bo obravnavan.


ZDRAVSTVENI PODATKI

ALERGIJE

BOLEZNI

CEPLJENJA

POŠKODBE, KI LAHKO VPLIVAJO NA POTEK LETOVANJA

ZDRAVILA, KI JIH MORA OTROK REDNO JEMATI

POSEBNOSTI OTROKA ZNANJE PLAVANJA

OMEJITVE PRI PREHRANJEVANJU

DRUGE POSEBNOSTI OTROKA