POMEMBNO!

Pred izpolnjevanjem prijave na letovanje morate na spletni strani potrditi piškotke (zgoraj). Prijavnico, ki ne bo izpolnjena v celoti, vam bo ob pošiljanju zavračalo, zato skrbno preverite ali ste izpolnili vse.

Starši oz. podpisniki pogodbe so dolžni ob prijavi navesti vse podatke, ki so razvidni iz Prijave na letovanje oz. Predloga za zdravstveno letovanje otroka in mladostnika. V primeru, da starši oz. podpisniki pogodbe ne navedejo pravilnih podatkov, so odgovorni in dolžni pokriti vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe.

Oddaja prijavnice pomeni vzpostavitev pogodbenega odnosa med prijaviteljem in ZPM Lj. Vič-Rudnik oziroma zahtevo za vzpostavitev takšnega odnosa. Vse v nadaljevanju prijavnice navedene osebne podatke bo ZPM Lj. Vič-Rudnik obdelovala in vodila za namene pogodbenega odnosa ter zagotavljanja varne, primerne, ustrezne in kvalitetne izvedbe  poletnih počitnic 2024 v Otroškem letovišču Pacug pri Portorožu. ZPM Lj. Vič-Rudnik bo podatke hranila v skladu z zakonsko zapovedjo in kot jo določa Uredba GDPR.

V primeru sofinanciranja letovanja (npr. s strani Občin, MZ ipd.) se sofinancerju/financerju lahko po potrebi posredujejo naslednji osebni podatki: ime in priimek otroka, datum rojstva, stalni naslov, višina plačil/sofinanciranja, ki so potrebni izključno za namen plačila sofinanciranja/financiranja letovanja.

Izjavljam, da sem seznanjen s tem, da lahko kadar koli prekličem zgornje soglasje za uporabo osebnih podatkov navedenih v nadaljevanju. Preklic se lahko opravi na e-naslovu: info@zpmvic.si ali na naslovu ZPM Lj. Vič-Rudnik, Koprska 94, 1000 Ljubljana. **
IZMENE 2024
Ustrezno označite izmeno obv. polje*
PODATKI O OTROKU

POSEBNOSTI VAŠEGA OTROKA
Kot starš oz. skrbnik vas obveščam o posebnostih navedenega otroka. ZPM Lj. Vič-Rudnik ne more odgovarjati za varnost in zdravje otrok, če nima vseh potrebnih podatkov.
Otrok s posebnimi potrebami, npr. disleksija, ADHD (odločbo in strokovno mnenje je potrebno predložiti ZPM na e-naslov: pacug@zpmvic.si v roku 5 dni od oddane prijave, saj le tako zagotavljate ustrezno okolje za otroka). V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe. V primeru, da ZPM Lj. Vič-Rudnik ne more zagotoviti ustreznega letovanja oz. spremstva za navedenega otroka, starše oz. skrbnike o tem obvesti.
Zahtevnejše zdravstvene potrebe, npr. epilepsija, sladkorna bolezen V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe. V primeru, da ZPM Lj. Vič-Rudnik ne more zagotoviti ustreznega letovanja oz. spremstva za navedenega otroka, starše oz. skrbnike o tem obvesti.
V primeru napačnih oz. pomanjkljivih podatkov lahko ZPM kadarkoli odstopi od pogodbe. V primeru, da ZPM Lj. Vič-Rudnik ne more zagotoviti ustreznega letovanja oz. spremstva za navedenega otroka starše oz. skrbnike o tem obvesti.

Morebitne želje za razvrstitev v skupino (Pri razporeditvi bodo najprej upoštevane vzajemne želje, v kolikor bo število otrok za skupino preveliko, bodo razdeljeni v dve skupini. V kolikor bo navedenih več imen oz. ne bo možna razporeditev znotraj ene skupine, se bo upoštevalo le prvo vzajemno navedbo.)

Otrok želi biti v skupini skupaj z (navedite imeni in priimka otrok):
a) otroci morajo biti istega spola, izjema so predšolske skupine;
b) največ leto in pol starostne razlike;
c) največ dve imeni, oštevilčeni po pomembnosti.

PODATKI O STARŠIH OZ. SKRBNIKIH
1. Starš / skrbnik
2. Starš / skrbnik

DODATNI PROGRAM – »OCTOPUS« - SPOZNAJ POTAPLJANJE
Program potapljanja se izvaja le v 1. in 4. izmeni. Otroci s posebnimi potrebami se dodatnega programa lahko udeležijo na podlagi odobritve s strani ZPM Lj. Vič-Rudnik in učitelja dodatnega programa. Otroci z težavami in boleznimi dihal (npr. astma ipd.) se ne morejo udeležiti tečaja potapljanja.
Program potapljanja se bo izvajal, če bo v posamezni izmeni prijavljenih vsaj 8 otrok. Pogoji za udeležbo: minimalna starost 8 let, dobro znanje plavanja, veselje do plavanja in morja ter zdravstvena sposobnost. Prosimo vas, da se o vključitvi v program potapljanja predhodno pogovorite z otrokom. Odjava od programa se upošteva izključno ob predložitvi zdravstvenega opravičila.

Cena programa: 37,00 eur.

Plačilo programa potapljanja

  • Letovanje brez zdravstvene indikacije:
    Plačilo programa potapljanja se prišteje plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo-račun. Sorazmerno se zaradi višje končne cene letovanja, poviša tudi znesek posameznega obroka plačila.
  • Letovanje preko zdravstvenega predloga:
    Plačilo programa potapljanja se prišteje k plačilu letovanja in je vključeno v pogodbo-račun. Zaradi višje končne cene se poviša znesek posameznih obrokov plačila.PLAČILO

  BREZ ZDRAVSTVENEGA PREDLOGA PREKO ZDRAVSTVENEGA PREDLOGA
Otroci s stalnim prebivališčem: 10 dni 7 dni (3. in 6. izmena) MINI izmena 10 dni 7 dni (3. in 6. izmena)
V OBČINI LJUBLJANA IN IG 430,00 eur 301,00 eur 172,00 eur 129,80 eur 90,86 eur
V OSTALIH OBČINAH 455,00 eur 318,50 eur 182,00 eur 154,80 eur 108,36 eur
Pravico do zdravstvenega letovanja lahko uveljavljajo otroci s stalnim prebivališčem v naslednjih občinah:

Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Kamnik, Komenda, Ljubljana, Log- Dragomer, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Otrok lahko letuje preko zdravstvenega predloga samo 1x letno (velja za vsa letovanja preko ZPM in ZLRO). Letovanje otrok s stalnim bivališčem v UE Cerknica, Grosuplje, Ilirska Bistrica, Litija, Logatec in Postojna je potrebno urejati neposredno na ZPM.Trenutno ni možna prijava na letovanje z zdravstvenim predlogom- prijava bo možna šele po podpisu pogodbe MZ RS. Ko bo prijava mogoča bomo to objavili na naši spletni strani in FB strani.

POMEMBNO: Prijava brez zdravstvenega predloga velja le za tiste otroke, za katere starši ne nameravate zaprositi za možnost zdravstvenega letovanja, saj te prijave kasneje ni možno spremeniti v prijavo preko zdravstvenega predloga. V kolikor bi kateri od staršev vseeno kasneje poskušal uveljaviti predlog zdravnika bo potrebno izpolniti novo prijavnico in se prijava s tistim dnem uvrsti na čakalno listo. Iz navedenega vas prosimo, da ne povzročate dodatnega dela, saj bomo na ZPM Lj. Vič-Rudnik to striktno upoštevali.
Trenutno ni možna prijava na letovanje z zdravstvenim predlogom - prijava bo možna po 5. maju. Ko bo prijava mogoča bomo to objavili na naši spletni strani in FB strani.

POMEMBNO:
Prijava brez zdravstvenega predloga velja le za tiste otroke, za katere starši ne nameravate zaprositi za možnost zdravstvenega letovanja, saj te prijave kasneje ni možno spremeniti v prijavo preko zdravstvenega predloga. V kolikor bi kateri od staršev vseeno kasneje poskušal uveljaviti predlog zdravnika bo potrebno izpolniti novo prijavnico in se prijava s tistim dnem uvrsti na čakalno listo. Iz navedenega vas prosimo, da ne povzročate dodatnega dela, saj bomo na ZPM Lj. Vič-Rudnik to striktno upoštevali.
POMEMBNO:
Prijava brez zdravstvenega predloga velja le za tiste otroke, za katere starši ne nameravate zaprositi za možnost zdravstvenega letovanja, saj te prijave kasneje ni možno spremeniti v prijavo preko zdravstvenega predloga. V kolikor bi kateri od staršev vseeno kasneje poskušal uveljaviti predlog zdravnika bo potrebno izpolniti novo prijavnico in se prijava s tistim dnem uvrsti na čakalno listo. Iz navedenega vas prosimo, da ne povzročate dodatnega dela, saj bomo na ZPM Lj. Vič-Rudnik to striktno upoštevali.
Na koncu prijavnice priložite priponko Zdravstveni predlog. Zdravstveni predlog mora biti obvezno podpisan in žigosan s strani osebnega otrokovega zdravnika in v celoti izpolnjen z osebnimi podatki in podpisom. Original zdravstveni predlog mora biti v roku 5 delovnih dni od prijave poslan po pošti na ZPM Lj. Vič-Rudnik oz. oddan v nabiralnih ZPM na zunanji steni hiše na sedežu ZPM (zdravstveni predlog to leto ne bo možno oddati osebno na ZPM Lj. Vič-Rudnik). V kolikor ne bo v celoti izpolnjen, žigosan in podpisan zdravstveni predlog ne bo obravnavan.

Vpišite številko kartice zdravstvenega zavarovanja (9-mestna, na kartici ZZZS izpisana nad otrokovim imenom in priimkom z odebeljenim tiskom, v vsak kvadratek svojo številko).
Možnost plačila na obroke:
  • 1 obrok (plačilo mora biti poravnano 30 dni pred odhodom na letovanje)
  • 2 obroka (prvi obrok mora biti poravnan v 8 dneh od datuma pogodbe, drugi obrok mora biti poravnan najkasneje 10 dni pred odhodom na letovanje)
ZDRAVSTVENI PREDLOG
Obvezno se pripne priponka (ZDRAVSTVENI PREDLOG), brez njega se ne more oddati prijavnice. Možne oblike (jpg, jpeg, png, gif, pdf). Največje velikost je 1MB. Če bo priponka večje velikosti, ne boste mogli oddati prijavnice. V tem primeru zmanjšajte velikost slike.

ZDRAVSTVENI PODATKI
ALERGIJE
BOLEZNI
CEPLJENJA
POŠKODBE, KI LAHKO VPLIVAJO NA POTEK LETOVANJA
ZDRAVILA, KI JIH MORA OTROK REDNO JEMATI

POSEBNOSTI OTROKA

13. 7. 2024 10:00