PRAVILA IN HIŠNI RED LETOVANJA

v Otroškem letovišču Pacug pri Porotorožu

Vsi uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik (v nadaljevanju ZPM) je organizator letovanj oz. organiziranih počitnic za otroke in mladostnike (v nadaljevanju se za otroke in mladostnike uporablja izraz otrok).

Na poletna letovanja v Pacugu se prijavijo otroci različnih starosti, raznovrstnih karakterjev in iz različnih družbenih okolij. Osnovni namen letovanj ZPM je predvsem ta, da se imajo vsi otroci na letovanju lepo in se vrnejo domov zdravi, zadovoljni in sproščeni, zato je nujno, da je na letovanju vzpostavljen določen red. Za ZPM Lj. Vič-Rudnik je pomembno dobro počutje in razpoloženje vsakega od udeležencev, kot tudi vzgojnega kadra, ki otroke spremlja. Na letovanju se srečujejo vrstniki z različnimi interesi, način vedenja vsakega posameznika v družbi vpliva tudi na vse ostale udeležence letovanja. Na letovanju se otroci krepijo v sposobnosti sobivanja z drugimi, prav tako želijo biti v družbi sprejeti tudi sami. Poleg utrjevanja zdravja, razvijanja spretnosti in sposobnosti, se na letovanjih oblikuje otrokova samopodoba, učijo se usklajevanja in sprejemanja kompromisov z veliko skupino izmene. Letovanje otrokom nudi okolje za oblikovanje sposobnosti spoštljivega reševanja izzivov in konfliktov. Na letovanju se pričakuje upoštevanje določenih pravil in s tem so postavljene tudi omejitve. Le tako lahko otrokom v letovišču nudimo zdravo okolje, v katerem se bodo vsi dobro počutili in bili sprejeti. Pravila niso namenjena omejevanju svobode otrok, ampak so nujnost, če želimo varno izpeljati letovanja.

Hišni red letovanja Otroškega letovišča Pacug določa pravila, ki so jih dolžni spoštovati otroci in njihovi starši/skrbniki ter vzgojni kader letovanja. Starši/skrbniki ste dolžni naslednje vedenje na letovanju predstaviti svojim otrokom, mladostnikom. Pod pojmom red razumemo urejene sisteme, s katerimi se dosežejo osnovni nameni letovanja (zadovoljno, zdravo, sproščeno in lepo letovanje), predvsem pa se zagotovi varnost vseh udeležencev. Usmeritev ZPM je tudi, da z vsemi svojimi aktivnostmi pripomore k vzgoji otrok, zato so za doseganje osnovnih namenov predvidena pravila, prepovedi in vzgojni ukrepi.

PRAVILA NA LETOVANJU

BUJENJE: V primeru, da se otrok zbudi pred uro, določeno za bujenje, mora biti strpen do drugih otrok, upoštevati pa mora tudi čas bujenja vzgojiteljev. Otrok pred tem ne zapušča svoje sobe, razen odhoda na stranišče.

UMIVANJE: Otrok sam poskrbi za svojo jutranjo in celodnevno osebno higieno. Prav tako skrbi za higieno v skupnih sanitarnih prostorih tako, da za seboj ne pusti umazanije.

POSPRAVLJANJE IN ČISTOČA: Otrok pospravlja svojo posteljo, svojo omaro in tla v sobi. Papirčke in druge smeti odnese v koš za smeti in s svojim ravnanjem pripomore k urejenem okolju. Otrok je dolžan za seboj počistiti WC. Toaletni papir, vodo in milo uporablja skrbno in varčno. Prepovedano je zaklepanje nezasedenih starnišč, tiščanje vrat in drugo.

DEŽURSTVO: Vsaka skupina določi na dan prihoda praviloma po dva dežurna, ki opravljata svoje delo praviloma po en dan. Za čistočo in urejenost so odgovorni vsi otroci in spremljevalci, dežurna v skupini pa sta posebej pozorna na red in sicer:

 • skrbita, da sta bivalni prostor in kopalnica čista ter pospravljena,
 • po obrokih poskrbita za čistočo in urejenost mize skupine v jedilnici ter pridobita mnenje svojega vzgojitelja o primerni urejenosti mize,
 • po dogovoru z vzgojiteljem prevzameta popoldansko malico in poskrbita, da vsak otrok v skupini dobi svojo malico.

OBROKI: Na zajtrk, kosilo, malico in večerjo otrok prihaja primerno oblečen. Pride s svojo skupino in ne zamuja. Pred tem poskrbi za osebno higieno. Skupina lahko vstopi v jedilnico samo skupaj s svojim vzgojiteljem. Hrano uživa za mizo s svojo skupino, med uživanjem hrane skrbi za primerno jakost pogovora z ostalimi (primerna glasnost brez kričanja). Po obroku pospravi za seboj (na za to namenjene površine) in ostane pri mizi, dokler vsi iz skupine ne pojedo. Hrane, pribora in ostalega ni dovoljeno odnašati iz jedilnice, razen popoldnaske malice in sadja, ki ga otrok lahko odnese in poje kasneje.

PREHRANA: Otroško letovišče Pacug zagotavlja prehrano za predpisane diete in omejitve prehrane ter vegetarijance, ne pa tudi za posebne oblike vegetarijanstva in vegane. Navedeno starši opredelijo na prijavnici otroka. Med letovanjem spremembe prehrane niso možne, razen z utemeljenim razlogom in predhodnim posvetovanjem vzgojitelja s starši otroka.

PRIBOLJŠKI IN SLADKARIJE: Na letovanju se v zadnjih letih srečujemo s prinašanjem velikih količin sladkarij od doma. Po kosilu in večerji je odprta interna trgovina letovišča, kjer si otroci kupijo priboljšek (npr.sladoled), zato naj otroci ne nosijo dodatnih sladkarij na letovanje. ZPM Lj. Vič-Rudnik stremi k uravnoteženi in zdravi prehrani otrok ter ne pretiranem vnosu sladkorja. ZPM Lj. Vič-Rundik se trudi približati prehranjevalne navade domačim, ki večini otrok ne zagotavljajo vsakodnevnega pretiranega sladkanja. Otrok poleg sladoleda ali drugega priboljška dnevno ne potrebuje še dodatne vrečke bombonov. V kolikor bo otrok na letovanje prinesel od doma sladkarije, bodo le-te do odhoda domov shranjene pri vzgojitelju, ki jih nato ob koncu letovanja preda otroku, ki jih zapakira v potovalko in odnese domov.

ZDRAVILA IN TERAPIJE: O terapijah in zdravilih, ki jih prinašajo otroci na letovanje od doma, morajo starši to označiti na prijavnici. O morebitnih spremebah terapij starši obvestijo vzgojitelje na roditeljskem sestanku ali ob odhodu. Zaradi narave bivanja v Otroškem letovišču Pacug in številčnosti otrok se vsa zdravila v letovišču predajo medicinskemu kadru v ambulanti letovišča, ki skrbi za izvajanje terapij. Otroci, ki terapije jemljejo dolgotrajno in znajo z njimi ravnati sami, to opravijo samo pod nadzorom medicinskega kadra. Le tako lahko ZPM Lj. Vič-Rundik zagotavlja, da se terapija ustrezno izvaja.

ČAS PO KOSILU IN VEČERJI: V času po kosilu in večerji imajo otroci možnost obiska interne trgovine. Za nakup sladoleda in ostalih stvari se upošteva odpiralni čas trgovine. V času po kosilu imajo otroci možnost telefonskih pogovorov za čas pol ure. Mobiteli so izven tega časa pospravljeni v sefu.

Dvakrat v posamezni izmeni letovanja v letovišču poteka Dan brez telefona. Ta dan otroci ne kličejo in se tudi ne javljajo na telefon. V primeru nujnih obvestil je pedagoški vodja tudi ta dva dneva dosegljiv, starše pa prosimo, da pretehtajo kaj nunji klic pomeni in ali zadeva lahko počaka do naslednjega dne. Otroci s tem seznanjeni en dan prej, objavljeno je tudi na FB profilu ZPM Lj. Vič-Rudnik. Na letovanjih smo opazili, da otroci velikokrat vzamejo telefon z drugačnim razlogom, kot je klic staršem. Ta čas namenijo igricam in spletnim zgodbam. Eden od ciljev letovanj je tudi odmik od uporabe mobitelov in ostalih elektronskih naprav ter razvijanje komunikacijskih sposobnosti (pogovor).

BIVANJE V LETOVIŠČU:

Otroci iz različnih skupin se lahko družijo med seboj na zunanjih površinah letovišča, prehajanje otrok iz svoje sobe v sobo drugih otrok ni dovoljen, razen v primeru utemeljenega razloga dogovorjenega z vzgojiteljem po predhodni odobritvi pedagoškega vodje.

Po inventarju (opremi), stenah ter ostalih površinah letovišča se ne sme pisati, barvati, praskati ali lepiti, razen v primeru izvajanja programa (npr. risanje s kredo). Program je nadzorovan s strani vzgojitelja in potrjen s strani pedagoškega vodje. Vsaka poškodba bo javljena pedagoškemu vodji, ki obvesti upravnico letovišča. Vzgojitelj izpolni zapisnik o škodi (obrazec), v katerem navede vrsto škode oziroma poškodbe, povzročitelja, odgovornost, morebitne priče, ime vzgojitelja in pedagoškega vodje, celotni zapisnik pa opremi s podpisi. Če je možno škodo odpraviti se izvede vzgojni ukrep in otrok/otroci škodo sami popravijo. V kolikor škode ne more popraviti povzročitelj in je škodo možno oceniti ter odpraviti, jo plača povzročitelj. Ob tem sem uporablja cenik, pripravljen v Otroškem letovišču Pacug. V kolikor povzročitelj ne poravna škode, strokovna služba ZPM Lj. Vič-Rudnik izda staršem račun. Pedagoški vodja letovanja lahko odredi, da škodo, ki je bila nedvomno povzročena s strani skupine otrok (individualni krivec pa ni znan), poravna skupina, ki je pri škodnem dogodku sodelovala. Skladno s tem se naredi uradni zaznamek vzgojitelja, pedagoškega vodje, kjer se zabeležijo vsi relavantni podatki.

KOPANJE, PLAVANJE IN DRUGE AKTIVNOSTI V VODI TER OB VODI: Vsi udeleženci letovanja  pred svojim prvim kopanjem v morju, opravijo preizkus plavanja organiziran s strani usposobljenega animatorja letovanja, ki oceni sposobnost plavanja posameznega oroka. Otrok mora upoštevati, da nekateri ne znajo dobro plavati oziroma je sam slabši plavalec ali morda tudi neplavalec, in se temu primerno tudi obnašati. Otrok gre lahko v vodo samo takrat, ko je to dogovorjeno z vzgojiteljem, in se pri tem od svoje skupine ne oddaljuje. Skakanje v vodo je dovoljeno le v primerih, ko so skoki v vodo organizirani in vodeni s strani vzgojiteljev. Prav tako ni dovoljeno potiskanje v vodo in podobno.

DENARNICE, DENAR, MOBITELI IN DRUGE NAPRAVE TER VREDNI PREDMETI:

Zaradi narave bivanja v Otroškem letovišču Pacug, ZPM ne prevzema odgovornosti in ne odgovarja za izgubljene, poškodovane ali odtujene predmete. Uporaba mobitelov, pametnih ur, tablic in ostalih elektronskih naprav je dovoljena le v dogovorjenem času po kosilu. Ob neupoštevanju pravil vzgojitelj otroku napravo odvzame in jo zadrži v skladu z dogovorom s pedagoško vodjo. O tem vzgojitelj obvesti starše. V kolikor je naparava zadržana do konca letovanja, jo vzgojitelj vrne staršem ob predaji otroka.

Organizator, vodja letovišča in vzgojni kader letovanja ne odgovarja za vredne predmete (kot npr. verižice, ure, različne napreve) ter denar, ki ga otroke ne preda vzgojitelji v varovanje v sef. Za poškodbe, izgubljeno ali odtujeo navedenega organizator, vodja letovišča in vzgojni kader ne odgovarja.

PREPOVED SNEMANJA

V času letovanja uporaba naprav, ki omogočajo kakršnokoli avdio in video snemanje ali naprave, ki omogočajo fotografiranje ni dovoljeno. Ob podpisu pogodbe za letovanje starši podpišejo ustrezno izjavo za snemanje in fotografiranje otrok za potrebe ZPM. Nepooblaščeno fotografiranje, posrdovanje fotografij tretjim osebam ali javnosti na kakršenkoli način, vključno z objavo fotgrafij na svetovnem spletu, ni dovoljeno.

PRIREDITVE: Otrok na prireditvah aktivno sodeluje s svojo skupino, v določenih programih pa po dogovoru tudi sam. V primeru, da otrok na prireditvi ne sodeluje, je pozoren gledalec, navijač, saj so mnogi vložili v pripravo in izvedbo prireditve veliko truda. Kot gledalec je pozitvno naravnan in ne uporablja neprimernih pripomb.

SPANJE: Otrok pred spanjem poskrbi za večerno higieno in se preobleče v oblačila za spanje. S svojim ravnanjem ne moti drugih, saj vsi potrebujejo dovolj pravega počitka.

VSELEJ IN POVSOD: Otrok ne sme zapustiti skupine brez dovoljenja vzgojitelja. Na izletu ali sprehodih mora biti vedno v dogovorjeni skupini, saj lahko drugače povzroči težave in skrbi svoji skupini, vzgojitelju in staršem doma. Otrok naj tretjim osebam ne posreduje nobenih podatkov, prav tako se izogiba osebam, ki ga želijo fotografirati. O vsakem takšnem oz podobem dogodku takoj obvesti vzgojitelja.

DOLŽNOSTI IN UKREPANJE NA LETOVANJU

ZPM ima na letovanjih določena pravila in neupoštevanje le-teh predstavlja kršitev. ZPM upravičeno pričakuje od otrokovih staršev/skrbnikov, da svoje otroke usmerijao k upoštevanju pravil, napotil in navodil spremljajočih vzgojiteljek in k spoštovanju hišnega reda letovišča Pacug.

Dolžnosti otrok na letovanju so:

 • da spoštujejo pravice drugih udeležencev in zaposlenih ter imajo spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola;
 • da na letovanju skrbijo za lastno zdravje in varnost ter ne ogrožajo zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih udeležencev letovanja in zaposlenih;
 • da varujejo in odgovorno ravnajo s premoženjem letovišča ter svojo lastnino, lastnino drugih udeležencev in zaposlenih v letovišču ter le-tega namerno ne poškodujejo;
 • da otrok in vzgojnega kadra ne ovira in moti pri izvajanju izvajnju programa;
 • da smeti mečejo v koš in pri tem upoštevajo pravila za ločevanje odpadkov;
 • da upoštevajo pravila in hišni red letovišča;
 • da upoštevajo interna pravila posamezne izmene letovanja posredovana s strani vzgojitelja ali pedagoškega vodje.

Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju udeleženca

Vsak spremljevalec otrok na letovanju je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabem počutju otroka. Otroka je potrebno odpeljati v ambulanto letovišča oz. poskrbeti za namestitev na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Stanje otroka pregleda in oceni zdravstveno osebje letovišča. Vzgojitelj otroka je ves čas prisoten pri pregledu. V primeru ocene zdravstvenega kadra, da je potrebno dodatno mnenje oz. obisk Zdravstvenega doma ali Bolnice Izola, vzgojitelj ali pedagoški vodja takoj obvesti starše. V primeru neodzivnosti staršev pedagoški vodja lahko ukrepa skladno s situacijo in zakonskim odločanjem za primer orgoženosti otroka. V primeru poškodbe se izpolni tudi poročilo in zapisnik o dogodku.

V primeru bolezni vzgojitelj nemudoma obvesti starše, ki so dolžni priti po otroka oziroma pooblastiti drugo osebo za prevzem otroka. ZPM stroškov prevoza ne vrača.

Zaradi zagotavljanja varnosti otrok so starši dolžni preko prijavnice opozoriti organizatorja o zdravstvenih težavah ali drugih otrokovih posebnosti, ki bi lahko vplivale na otrokovo zdravstveno stanje in počutje na letovanju oz. izvajanju programa in dejavnosti. V kolikor starši tega ne storijo, sami prevzamejo odgovornost za morebitne posledice.

Vzgojni in medicinski kader letovanja so dolžni prejeta opozorila o zdravstvenih posebnostih upoštevati in ustrezno ukrepati.

Ravnanje v primeru nasilja med otroki:

 • prepovedano je žaljenje, izsiljevanje, ustrahovanje, nadlegovanje, uničevanje stvari, izločanje posameznika iz skupine in fizično obračunavanje;
 • nasilje je prepovedano (konflikt pomeni nasprotovanje dveh ali več ljudi, pri čemer sta v konfliktu (ali nestrinjanju ali v prepiru) katerikoli dve osebi. O nasilju pa govorimo, ko moč ni izenačena, kar pomeni, da je ena oseba šibkejša od druge in se zato ta oseba s težavo brani pred močnejšim);
 • dolžnost odrasle osebe, ki posreduje v nasilju je, da nasilje ustavi, ga poskusi rešiti in o tem nemudoma obvesti vzgojitelje otrok ter pedagoško vodjo.

PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

Pravila obnašanja in ravnanja na letovanjih se smiselno upoštevajo na vseh dejavnostih, ki so organizirane v sklopu letovanja.

Otroci morajo poznati pravila primernega vedenja in delovati v skladu z njim:

 • na letovanju se vsi prijazno pozdravljamo,
 • drug do drugega smo strpni, se ne žalimo, ne zasmehujemo in nismo fizično nasilni,
 • sporov ne rešujemo z uporabo načinov, ki imajo znake nasilja (fizičnega, verbalnega ali psihičnega)
 • igre, ki imajo znake nasilja (fizičnega, verbalnega ali psihičnega), niso dovoljene,
 • na letovanju smo primerno oblečeni, obuti in urejeni, kopalke tangice/brazilke niso dovoljene.

Gibanje staršev in ostalih obiskovalcev po območju letovišča in v objektih ni dovoljeno. V letovišče in prostore lahko vstopijo starši po dogovoru z vzgojiteljem, ki je pred tem pridobil dovoljenje pedagoške vodje. Starši morajo svoj prihod predhodno javiti vzgojitelju, saj na letovanju poteka program in otroci niso vedno v letovišču. Obiskov staršev ne sprejemamo, razen na podlagi utemeljenega dogovora in potrditve s strani pedagoškega vodja.

V primeru prihoda staršev, pooblaščenih oseb s strani staršev ali drugih obiskovalcev v letovišče, se le-ti evidentirajo pri upravnici letovišča (v pisarni Uprava), ki nato obvesti pedagoškega vodjo oziroma vzgojitelja otroka. V primeru, če želi starš ali druga oseba kaj izročiti otroku, to pusti pri upravnici, ki to čimprej odnese vzgojitelju otroka.

Predčasno otrokovo zapustitev letovanja ali morebitni kasnejši prihod otroka na letovanje je potrebno zabeležiti na posebne obrazcu, ki ga ima pedagoški vodja. Starši ali od staršev pisno pooblaščena oseba, ki vzame otroka iz izmene na svojo ali otrokovo željo ali odpelje otroka zaradi zdravstvenega stanja ali izrečenega disciplinskega ukrepa, morajo to na izjavi navesti in izjavo podpisati.

S strani staršev pričakujemo:

 • da ne pošiljajo na letovanje bolnih otrok (povišana temperatura, močan kašelj, nalezljive bolezni) in v primeru pojava naglavnih uši. Ob neupoštevanju le-tega, vzgojitelj takoj pokliče starše,
 • da preverijo predmete in prtljago otroka ter zagotovijo, da otrok ne prinaša na letovanje predmetov in ostalih stvari, ki na letovanju niso dovoljene ali pa bi z njim otrok ogrožal lastno varnost ali varnost drugih otrok, spremljevalcev ali zaposlenih.
 • da se zanimajo za počutje svojega otroka na letovanju in prisluhnejo klicu vzgojitelja ali pedagoške vodje ter so pripravljeni priskočiti na pomoč vzgojitelju pri ravnanju z njihovim otrokom. V primeru nastanka nasilne komunikacije med staršem in vzgojiteljem, pedagoškim vodjem, lahko slednji pogovor prekine,
 • da morebitne konflikte najprej rešujejo z vzgojiteljem oz. pedagoškim vodjem. Nesporazume med otroci rešujejo skupaj z vzgojnim kadrom letovanja.

KRŠITVE

Kršitve otrok so vse aktivnosti, s katerimi otrok na letovanju ravna v nasprotju s pravili, prepovedmi in hišnim redom ter imajo za posledico oteženo delovanje skupine otrok ali izmene letovanja, v katero je otrok vključen, kot tudi morebitnih drugih skupin, ki letujejo v isti izmeni letovanja. Vse kršitve obravnava vzgojni kader izmene in pedagoški vodja, ki o vsem seznanja sekretarja ZPM Lj. Vič-Rudnik.

Vsega, kar od otrok pričakujemo organizatorji letovanja, ne moremo zapisati med pravila in prepovedi, zato morajo otroci in mladostniki upoštevati tudi interna pravila vsake izmene letovanja, ki lahko odstopajo od predvidenega hišnega reda in pravil letovišča. Otroci morajo biti prvi dan letovanja s strani njihovega vzgojitelja seznanjeni z internimi pravili izmene in posledicami kršitev le-teh.

Vse kršitve obravnavajo vzgojitelji in pedagoško vodstvo, za hujše kršitve se izreče vzgoji ukrep, otroka pa se lahko napoti domov.

Vrste kršitev:

 • lažje oblike kršitev,
 • težje oblike kršitev,
 • najtežje oblike kršitev.

Najtežje oblike kršitev so:

 • dejanja, ki se preganjajo po zakonu (predvsem Kazenski zakonik RS in drugi predpisi);
 • prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkoholnih pijač/izdelkov in/ali energijskih pijač;
 • prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje cigaret, naprav za segrevanje tobaka (iqos), elektronskih cigaret (vejp), drog in/ali drugih psihoaktivnih snovi;
 • napeljevanje k uživanju alkoholnih pijač ali izdelkov, energijskih pijač, naprav za segrevanje tobaka (iqos), elektronskih cigaret (vejp), drog in/ali drugih psihoaktivnih snovi;
 • kraja;
 • fizično, spolno ali grobo verbalno nasilje nad vrstniki ali drugimi udeleženci letovanja;
 • izsiljevanje vrstnikov in drugih udeležencev letovanja;
 • samovoljno zapuščanje skupine;
 • večkratno neupoštevanje pravil, dnevnega ali hišnega reda,
 • namerno in zlonamerno uničevanje tuje lastnine;
 • neprimeren odnos do pedagoškega, zdravstvenega ali tehničnega osebja;
 • ogrožanje življenja in zdravja vseh udeležencev letovanja ter tehničnega osebja letovišča Pacug.

 

UKREPANJE OB UGOTOVITVAH KRŠITVE

V kolikor otrok krši predpisana pravila in moralne norme, se mu v skladu s pravili na letovanju na predlog vzgojitelja ali pedagoškega vodje izreče vzgojni ukrep. Ukrepi se praviloma stopnjujejo; v primeru težjih ali najtežjih kršitev stopnjevanje ukrepov ni predvideno.

Glede na obliko kršitev, se ukrepi delijo na:

 • Ukrepi na letovanju:
 1. ustni opomin za lažje kršitve, izrečen otroku v medsebojnem pogovoru vzgojitelj – otrok;
 2. ustni opomin za lažje kršitve, izrečen otroku v medsebojnem pogovoru pedagoški vodja – vzgojitelj – otrok;
 3. opomin pred napotitvijo domov
 4. napotitev otroka z letovanja domov.

Z ukrepi 3. in 4. alineje se seznani starše ter se ob posredovanju informacije o ukrepu 3. alineje seznani starše tudi z izrečenimi ustnimi opomini iz 1. in 2. alineje. O vseh izrečenih ukrepih in dejanjih se vodi zapisnik.

 • Ukrepi po letovanju:
 1. prepoved letovanja za eno leto;
 2. trajna prepoved letovanja.

Ukrepa lahko na predlog pedagoške vodje po zaključku letovanja izreče sekretar ZPM Lj. Vič-Rudnik. Vzgojni ukrep pod točko 5, prepoved letovanja za eno leto, se lahko izreče tudi pogojno. S postopkom in izrečenimi ukrepi se seznani starše, skrbnike oz. zakonite zastopnike otroka. Osnovno obvestilo o kršitvi in postopku podata staršem ob zaključku letovanja (napotitvi domov) otrokov vzgojitelj in pedagoški vodja. V primeru izreka ukrepa prepovedi letovanja za eno leto ali trajne prepovedi letovanja pisno obvestilo staršem posreduje strokovna služba ZPM Lj. Vič-Rudnik na podlagi zapisnika in poročila vzgojitelja in pedagoškega vodje.

Pri določanju vzgojnega ukrepa je potrebno upoštevati osebnostno zrelost kršitelja, nagibe, zaradi katerih je storil dejanje, okoliščine v katerih je bilo dejanje storjeno, postopnost in možne posledice ukrepa ter druge okoliščine, pomembne za izrek ukrepa.

V kolikor otrok, ki mu je bil pogojno izrečen ukrep prepovedi letovanja za eno leto, vseeno želi letovati, povabi strokovna služba starše in otroka na razgovor. Na razgovoru je prisoten poleg sekretarja ZPM tudi pedagoški vodja letovanja, lahko tudi vzgojitelj. Navedeni po razgovoru presodijo ali otrok lahko letuje. Če se starši vabilu na razgovor ne odzovejo, strokovna služba ZPM Lj. Vič-Rudnik zavrne otrokovo prijavo na letovanje.

V primeru izrečenega ukrepa napotitve otroka z letovanja domov, so starši, skrbniki oziroma zakoniti zastopniki otroka takoj po prejetem obvestilu dolžni priti po otroka ali pisno pooblastiti drugo osebo, da to opravi v njihovem imenu. Za prejeto obvestilo velja telefonski klic staršem, skrbnikom oziroma zakonitim zastopnikom, ki ga opravi pedagoški vodja, njegov pomočnik ali strokovna služba ZPM. V kolikor starši, skrbniki ne poskrbijo za vrnitev otroka z letovanja domov, izvede napotitev ZPM na račun staršev, skrbnikov oziroma zakonitih zastopnikov. ZPM ne vrača stroškov prevoza. ZPM lahko v nadaljevanju postopka po lastni oceni vseh okoliščin, ko starši, skrbniki ali zakoniti zastopniki morebiti niso hoteli priti po otroka, obvesti tudi pristojni center za socialno delo.

 

Ljubljana, april 2024